Vodárenská 3, 08001 Prešov

. . .

PREČO BY MALA BYŤ PODPORA VČASNÁ?

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti

V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 

Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

. . .

AKÉ POSLANIE MÁ SOCIÁLNA SLUŽBA VO VČASNEJ INTERVENCII?

Sociálna podpora  detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a ich rodín je výnimočná v tom, že sa zameriava na život dieťaťa v jeho konkrétnej rodine, jeho jedinečnom prostredí a práve zdroje z prostredia pomáha objavovať.

Sústredí sa hlavne na pomoc a podporu rodičov, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

. . .

AKO DEFINUJE VČASNÚ POMOC ZÁKON?

Včasná intervencia je od roku 2014 na Slovensku poskytovaná ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb.

Formálne ju upravuje §33 v zákone 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

„Oženiť sa, založiť rodinu, prijať všetky deti, ktoré prídu, zachovať ich na tomto neistom svete a dokonca, ak to bude možné, ich trochu viesť, to je podľa môjho presvedčenia najsvetlejšia méta, čo môže človek dosiahnuť.“ Franz Kafka rakúsko-Uhorsko-československý autor 1883 - 1924
ČO Vám PONÚKAME
Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity

Darcom 2% z daní za rok 2020 ďakujeme vopred. Na Slovensku je mnoho organizácií kde sú potrebné financie a preto si naozaj vážime každý váš dar.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

1. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (viď nižšie), ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte  ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Potrebné VYPLNENÉ dokumenty nájdete: vyhlásenie  TU    a  potvrdenie  TU.

2. Podávam si daňové priznanie sám
– Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka alebo podľa platných zmien v súvislosti s COVID19  (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka: Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Činnosť centra je spolufinancovaná
Logá Socia a The Velux Foundation
Logá PSK a KSK
podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa
Vodárenská 3, 08001 Prešov
náš email a web
náš telefón
Zmeniť veľkosť textu