Vodárenská 3, 08001 Prešov

UPOZORNENIE
Aktuálne informácie o našej organizácii:
Adresa sídla organizácie sa od 01.06.2023 zmenila.
Adresa ja Raymanova ulica. č. 9 (budova RPIC Prešov).
Naďalej však prosíme klientov a záujemcov o prvotné kontaktovanie telefonicky, mailom.

. . .

PREČO BY MALA BYŤ PODPORA VČASNÁ?

Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v čo najútlejšom veku, tým viac bude v budúcnosti schopné začleniť sa do školského systému a neskôr do spoločnosti

V prvých pár rokoch rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa vzdialené časti mozgu a vznikajú nervové dráhy, ktoré sa budú používať po celý život, mozog je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. 

Investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti v podobe sebestačnosti a produktivity dospelého človeka. 

. . .

AKÉ POSLANIE MÁ SOCIÁLNA SLUŽBA VO VČASNEJ INTERVENCII?

Sociálna podpora  detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a ich rodín je výnimočná v tom, že sa zameriava na život dieťaťa v jeho konkrétnej rodine, jeho jedinečnom prostredí a práve zdroje z prostredia pomáha objavovať.

Sústredí sa hlavne na pomoc a podporu rodičov, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery.

. . .

AKO DEFINUJE VČASNÚ POMOC ZÁKON?

Včasná intervencia je od roku 2014 na Slovensku poskytovaná ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb.

Formálne ju upravuje §33 v zákone 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

ČO Vám PONÚKAME
Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. v rokoch 2021-2023 realizuje projekt
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny

Hlavné ciele projektu:

  • Vytvorenie slovenskej verzie mobilnej aplikácie ASDetect na včasný záchyt detí s rizikom PAS v spolupráci s austrálskou univerzitou La Trobe v Melbourne, vlastníkom aplikácie.
  • Pomocou mobilnej aplikácie ASDetect zlepšiť včasné odhalenie rizika autizmu u malých detí v marginalizovaných skupinách.
  • Zvýšiť povedomie odbornej aj laickej verejnosti o včasných známkach rizika PAS u detí od 12 do 30 mesiacov.

Hlavné aktivity projektu:

  • Vytvorenie novej – slovenskej jazykovej verzie aplikácie ASDetect (v priebehu prvého polroka 2022)
  • Semináre, workshopy pre rôzne skupiny – rodičia, verejnosť, odborníci (september – december 2022)
  • Odborná medzinárodná konferencia na tému Včasný záchyt detí s rizikom PAS a rané intervencie (predpokladaný termín – február 2023)

Trvanie projektu:   10/2021 – 3/2023

Partneri projektu:  ACVA:  Akademické centrum výskumu autizmu, o.z.; Cesta von, o.z.

Aktuálne v rámci projektu nájdete na našom facebooku:   facebook CVIPRESOV

Krátka videospomienka na konferenciu v Poprade o význame diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na poruchu autistického spektra (17.02.2023).
Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie. Rodiny s deťmi, ktoré potrebujú viac podpory, to budú mať o trochu jednoduchšie v niektorých situáciách.

podporiť nás môžete aj TU: Portál Darujme.sk

Podporte našu neziskovú organizáciu pri nakupovaní v internetových obchodoch, bez toho, aby vás to stálo jediný cent navyše: https://dobromat.sk/podporim/cvipresov
Ak nakupujete na internete a chcete nás zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %.
Činnosť centra a jeho financovanie

Založenie Centra a financovanie v prvých rokoch umožnilo financovanie:

podporte nás

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Preto neustále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pri našej práci radi pomohli. Taktiež nás môžete podporiť finančne alebo materiálne.

Kontaktovať nás môžete buď telefonicky, alebo prostredníctvom emailu. Môžete nás navštíviť aj osobne na našej adrese, prípadne sledovať aj náš Facebook.

naša adresa
Raymanova 9,08001 Prešov
náš email a web
náš telefón
Zmeniť veľkosť textu