Vodárenská 3, 08001 Prešov

Podpora

centrum včasnej intervencIe Prešov, n.o. v rokoch 2021-2023 realizuje projekt 
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny

Hlavné ciele projektu:

 • Vytvorenie slovenskej verzie mobilnej aplikácie ASDetect na včasný záchyt detí s rizikom PAS v spolupráci s austrálskou univerzitou La Trobe v Melbourne, vlastníkom aplikácie.
 • Pomocou mobilnej aplikácie ASDetect zlepšiť včasné odhalenie rizika autizmu u malých detí v marginalizovaných skupinách.
 • Zvýšiť povedomie odbornej aj laickej verejnosti o včasných známkach rizika PAS u detí od 12 do 30 mesiacov.

Hlavné aktivity projektu:

 • Vytvorenie novej – slovenskej jazykovej verzie aplikácie ASDetect (v priebehu prvého polroka 2022)
 • Semináre, workshopy pre rôzne skupiny – rodičia, verejnosť, odborníci (september – december 2022)
 • Odborná medzinárodná konferencia na tému Včasný záchyt detí s rizikom PAS a rané intervencie (predpokladaný termín – február 2023)

Trvanie projektu:   10/2021 – 3/2023

Partneri projektu:  ACVA: Akademické centrum výskumu autizmu, o.z., Cesta von, o.z.

Projekt Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Podporujú nás dlhodobo

Vznik Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. významne finančne podporila nadácia SOCIA.
Projekt Rozvoj VI na Slovensku vznikol s podporu nadácie SOCIA, ktorá získala na to zdroje z finančných zdrojov VELUX – ZAKLADANIE A PODPORA CENTIER VČASNEJ INTERVENCIE.

Nadácia SOCIA začala od roku 2014 realizovať projekt, ktorého cieľom je vybudovať sieť centier včasnej intervencie. Uvedený projekt je financovaný zo súkromných zdrojov. Nadácia VELUX z Dánska podporila vznik centier v Bratislave, Prešove a Žiline (2015).

Socia a Velux loga
spolupracujeme s Súkromnou spojenou školou pre deti s autizmom, ul. Vodárenská 3, 080012 Prešov
Autisti Prešov - súkromná spojená škola

 

Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie v CVI Prešov je finančne podporované od roku 2017 aj z verejných zdrojov vyšších územných celkov PSK a KSK.

PSK a KSK loga

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. je riadnym členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervenciehttps://asociaciavi.sk/


Podporili nás v minulosti

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% z daní FO alebo PO. Každoročne nám to umožňuje zveľadiť naše služby pre rodiny.

mesto presov logo

Mestu Prešov za finančnú podporu pre vykonávanie preventívnych aktivít pre prijímateľov našich služieb (financie z dotačnej schémy na podporu sociálnych aktivít).


ZAKÚPENIE A VYBAVENIE CVI Prešov POMÔCKAMI bolo možné aj VĎAKA PODPORE:

nadacia slsp logo

 

Podporte nás aj vy

Hľadá sa dobrovoľník

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Potrebuje odvahu i pokoru. 

V CVIPO v rámci realizácie aktivít potrebujeme dostatočný počet dobrovoľníkov, aby sme zabezpečili individuálny prístup ku každému dieťaťu 

Prakticky potrebujeme zväčša dobrovoľníkov k opatrovaniu detí počas rodičovských podporných stretnutí, pri skupinových aktivitách ako aj pri aktivitách pre verejnosť.

Výhody dobrovoľníctva:
 • poskytuje priestor pre sebarealizáciu v tom, čo Ťa baví
 • môžeš efektívne nakladať so svojim voľným časom
 • môžeš zmeniť kúsok sveta
 • získaš pocit sebanaplnenia, užitočnosti, potrebnosti a zmysluplnosti z vykonanej práce
 • nadobudneš vyššie sebavedomie či vlastné sebahodnotenie
 • pomôže Ti objaviť svoje doteraz skryté dimenzie, pochopiť ľudí
 • naučíš sa pracovať v tíme
 • získaš nových priateľov
 • získaš nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti

Charitatívna reklama

Čo je charitatívna reklama?

Charitatívna reklama je jeden zo spôsobov, ako podporiť neziskové organizácie.

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 € ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).

Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%). 

Ako na to?

Napríklad: Umiestnite reklamu – Vaše logo v priestoroch CVI, na stránke, na Facebooku ako podporovateľ našich aktivít – využitím reklamného priestoru tak podporíte priamu prácu pre rodiny s deťmi rizikovým vývinom. CVIPO Vám vystaví faktúru za reklamu, ktorú si môžete zarátať do výdavkov Vašej firmy.

Jednorázové alebo pravidelné finančné dary

Jednorazový alebo pravidelný finančný dar môžete poukázať priamo na náš bankový účet.

V prípade ak súhlasíte, napíšte do poznámky prevodného príkazu kontakt na Vás. Radi by sme sa Vám poďakovali či ostali s Vami v kontakte a mali možnosť informovať Vás o dianí v CVIPO.

Číslo účtu: 4340100807/5600
Prima banka Slovensko, PKBA
IBAN: SK0331000000004340100807
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Prijímame aj vecné dary.

Zdravotné pomôcky, špeciálne pomôcky, materiál na výroby špeciálnych pomôcok, funkčnú elektroniku, či iné pomôcky, hračky.

Kontaktujte nás vopred. Vieme si to vyzdvihnúť aj osobne.

Ďakujeme!

Zmeniť veľkosť textu