Raymanova 9, 08001 Prešov

Podpora

PROJEKTy

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. v rokoch 2021-2023 realizovalo projekt
Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny.

Viac o projekte sa dozviete z plagátu.

Projekt Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vďaka tomuto projektu je jedinečná mobilná aplikácia ASDetect na včasné zachytenie známok autizmu u malých detí (už od 11 mesiacov) BEZPLATNE dostupná aj V SLOVENČINE.

Aplikáciu ASDetect si môžete bezplatne stiahnuť na Google Play alebo App Store.
Verziu pre PC nájdete na
ASDetect pre PC

Viac o mobilnej aplikácii ASDetect sa dozviete z letáku ASDetect

 

Podporujú nás dlhodobo

Vznik Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. významne finančne podporila nadácia SOCIA.
Projekt Rozvoj VI na Slovensku vznikol s podporu nadácie SOCIA, ktorá získala na to zdroje z finančných zdrojov VELUX – ZAKLADANIE A PODPORA CENTIER VČASNEJ INTERVENCIE.

Nadácia SOCIA začala od roku 2014 realizovať projekt, ktorého cieľom je vybudovať sieť centier včasnej intervencie. Uvedený projekt je financovaný zo súkromných zdrojov. Nadácia VELUX z Dánska podporila vznik centier v Bratislave, Prešove a Žiline (2015).

Socia a Velux loga
Dlhodobo spolupracujeme so Súkromnou spojenou školou, Vodárenská 3, 080 01 Prešov, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom už od roku 2007.

 

Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie v CVI Prešov je finančne podporované od roku 2017 aj z verejných zdrojov vyšších územných celkov PSK a KSK.

PSK a KSK loga

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. je riadnym členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervenciehttps://asociaciavi.sk/


Podporili nás v minulosti

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2 % z daní FO alebo PO. Každoročne nám to umožňuje zveľadiť naše služby pre rodiny.

Mestu Prešov za finančnú podporu pre vykonávanie preventívnych aktivít pre prijímateľov našich služieb (financie z dotačnej schémy na podporu sociálnych aktivít).


mesto presov logo

 


ZAKÚPENIE A VYBAVENIE CVI Prešov POMÔCKAMI bolo možné aj VĎAKA PODPORE:

nadacia slsp logo

 

Podporte nás aj vy

Hľadá sa dobrovoľník

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Potrebuje odvahu i pokoru. 
V CVI Prešov v rámci realizácie aktivít potrebujeme dostatočný počet dobrovoľníkov, aby sme zabezpečili individuálny prístup ku každému dieťaťu.
Prakticky potrebujeme zväčša dobrovoľníkov k opatrovaniu detí počas rodičovských podporných stretnutí, pri skupinových aktivitách ako aj pri aktivitách pre verejnosť.

Výhody dobrovoľníctva

• poskytuje priestor pre sebarealizáciu v tom, čo Ťa baví,
môžeš efektívne nakladať so svojim voľným časom.
• môžeš zmeniť kúsok sveta,
• získaš pocit sebanaplnenia, užitočnosti, potrebnosti a zmysluplnosti z vykonanej práce,
• nadobudneš vyššie sebavedomie či vlastné sebahodnotenie,
• pomôže Ti objaviť svoje doteraz skryté dimenzie, pochopiť ľudí,
naučíš sa pracovať v tíme,
získaš nových priateľov,
• získaš nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

Charitatívna reklama
Čo je charitatívna reklama?

Charitatívna reklama je jeden zo spôsobov, ako podporiť neziskové organizácie.

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 € ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).

Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2 %). 

Ako na to?

Napríklad: Umiestnite reklamu – Vaše logo v priestoroch CVI Prešov, na stránke, na Facebooku ako podporovateľ našich aktivít – využitím reklamného priestoru tak podporíte priamu prácu pre rodiny s deťmi rizikovým vývinom. CVIPO Vám vystaví faktúru za reklamu, ktorú si môžete zarátať do výdavkov Vašej firmy.

2 % z dane

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť darovaním 2 % z podielu zaplatenej dane. Ako to môžete urobiť?

Ak ste zamestnanec:

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo potvrdenia TU ).

Vyplňte a podpíšte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo vyhlásenia TU ).

Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo doneste tlačivá k nám a my ich už na daňový úrad doručíme.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu (XII. oddiel) – naše údaje IČO: 45744700, názov: Centrum včasnej intervencie Prešov n.o.

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme ♥

 

Jednorázové alebo pravidelné finančné dary

Jednorazový alebo pravidelný finančný dar môžete poukázať priamo na náš bankový účet.

V prípade ak súhlasíte, napíšte do poznámky prevodného príkazu kontakt na Vás. Radi by sme sa Vám poďakovali či ostali s Vami v kontakte a mali možnosť informovať Vás o dianí v CVI Prešov.

Číslo účtu: 4340100807/5600
Prima banka Slovensko, PKBA
IBAN: SK03 3100 0000 0043 4010 0807
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Prijímame aj vecné dary.

Zdravotné pomôcky, špeciálne pomôcky, materiál na výroby špeciálnych pomôcok, funkčnú elektroniku, či iné pomôcky, hračky.

Kontaktujte nás vopred. Vieme si to vyzdvihnúť aj osobne.

Ďakujeme!

Zmeniť veľkosť textu