Vodárenská 3, 08001 Prešov

Podpora

Podporujú nás dlhodobo

Socia a Velux loga
Autisti Prešov - súkromná spojená škola

Vznik Centra včasnej intervencie Prešov, n.o. významne finančne podporila nadácia SOCIA.
Projekt Rozvoj VI na Slovensku vznikol s podporu nadácie SOCIA, ktorá získala na to zdroje z finančných zdrojov VELUX – ZAKLADANIE A PODPORA CENTIER VČASNEJ INTERVENCIE.

Nadácia SOCIA začala od roku 2014 realizovať projekt, ktorého cieľom je vybudovať sieť centier včasnej intervencie. Uvedený projekt je financovaný zo súkromných zdrojov. Nadácia VELUX z Dánska podporila vznik centier v Bratislave, Prešove a Žiline (2015).

PSK a KSK loga

Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie v CVI Prešov je finančne podporované od roku 2017 aj z verejných zdrojov vyšších územných celkov PSK a KSK.


Podporili nás v minulosti

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% z daní FO alebo PO. Každoročne nám to umožňuje zveľadiť naše služby pre rodiny.

mesto presov logo

Mestu Prešov za finančnú podporu pre vykonávanie preventívnych aktivít pre prijímateľov našich služieb (financie z dotačnej schémy na podporu sociálnych aktivít).


ZAKÚPENIE A VYBAVENIE CVI Prešov POMÔCKAMI bolo možné aj VĎAKA PODPORE:

nadacia slsp logo

 

Podporte nás aj vy

Hľadá sa dobrovoľník

Práca s deťmi so zdravotným znevýhodnením je špecifická. Potrebuje odvahu i pokoru. 

V CVIPO v rámci realizácie aktivít potrebujeme dostatočný počet dobrovoľníkov, aby sme zabezpečili individuálny prístup ku každému dieťaťu 

Prakticky potrebujeme zväčša dobrovoľníkov k opatrovaniu detí počas rodičovských podporných stretnutí, pri skupinových aktivitách ako aj pri aktivitách pre verejnosť.

Výhody dobrovoľníctva:
  • poskytuje priestor pre sebarealizáciu v tom, čo Ťa baví
  • môžeš efektívne nakladať so svojim voľným časom
  • môžeš zmeniť kúsok sveta
  • získaš pocit sebanaplnenia, užitočnosti, potrebnosti a zmysluplnosti z vykonanej práce
  • nadobudneš vyššie sebavedomie či vlastné sebahodnotenie
  • pomôže Ti objaviť svoje doteraz skryté dimenzie, pochopiť ľudí
  • naučíš sa pracovať v tíme
  • získaš nových priateľov
  • získaš nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti

Charitatívna reklama

Čo je charitatívna reklama?

Charitatívna reklama je jeden zo spôsobov, ako podporiť neziskové organizácie.

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 € ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).

Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%). 

Ako na to?

Napríklad: Umiestnite reklamu – Vaše logo v priestoroch CVI, na stránke, na Facebooku ako podporovateľ našich aktivít – využitím reklamného priestoru tak podporíte priamu prácu pre rodiny s deťmi rizikovým vývinom. CVIPO Vám vystaví faktúru za reklamu, ktorú si môžete zarátať do výdavkov Vašej firmy.

Jednorázové alebo pravidelné finančné dary

Jednorazový alebo pravidelný finančný dar môžete poukázať priamo na náš bankový účet.

V prípade ak súhlasíte, napíšte do poznámky prevodného príkazu kontakt na Vás. Radi by sme sa Vám poďakovali či ostali s Vami v kontakte a mali možnosť informovať Vás o dianí v CVIPO.

Číslo účtu: 4340100807/5600
Prima banka Slovensko, PKBA
IBAN: SK0331000000004340100807
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Prijímame aj vecné dary.

Zdravotné pomôcky, špeciálne pomôcky, materiál na výroby špeciálnych pomôcok, funkčnú elektroniku, či iné pomôcky, hračky.

Kontaktujte nás vopred. Vieme si to vyzdvihnúť aj osobne.

Ďakujeme!

Zmeniť veľkosť textu