Vodárenská 3, 08001 Prešov

Čo ponúkame

Naša filozofia

Filozofiou prístupu v CVI Prešov je otvorenosť prijímať a byť s iným človekom v jeho najhlbšej podstate.

Ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie.

Snažíme sa podporovať:

  • rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
  • vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
  • začlenenie rodiny do komunity
  • komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
CVI Prešov aktivita

Naše služby

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity
Priebeh služby včasnej intervencie

Úvodný kontakt – dištančne, prevažne telefonicky alebo mailom.

Prvé osobné stretnutie – prebieha v ´ambulancii´  Centra včasnej intervencie Prešov, n.o., vždy so zákonným zástupcom dieťaťa (bez dieťaťa). V prípade ak takáto forma prvého  osobného stretnutia rodine nevyhovuje, dohodne sa zástupca CVIPO s rodinou na inej forme prvého kontaktu.

Na prvom osobnom stretnutí sú podrobne vysvetlené ciele, formy práce a priebeh SVI. Ak zákonný zástupca má záujem o poskytovanie SVI, vyplní žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie.

Žiadosť je zaevidovaná v poradovníku žiadateľov o poskytovanie SVI. Pri prvom kontakte informujeme aj o ochrane osobných údajov a ich spracovaní v informačnom systéme CVI.

Ak je možné poskytovanie služby včasnej intervencie realizovať, žiadosť je prijatá ako kladne vybavená a žiadateľ sa stáva prijímateľom služby.

Nasledujú pravidelné konzultácie:

Priama práca – POSKYTOVANIE SVI (osobné konzultácie s rodinou)

Konzultácie  pre prijímateľa v rodine : frekvencia individuálnych konzultácií je približne raz za 4 až 8 týždňov. Rodiny prechádzajú tzv. adaptačným obdobím, kedy si ujasňujú svoje reálne potreby. Adaptačné obdobie trvá cca tri mesiace, počas nich sa ujasní na strane prijímateľa čo chce a potrebuje naplniť v spolupráci s CVIPO. Konzultácie sú vopred dohodnuté, obsah koreluje s cieľmi poskytovania a vykonávania SVI. Intervencie a ich obsah sú realizované ako plánovaná aktivita, pri ktorej sa zostavuje priebežne individuálny plán spolupráce s rodinou.

V rámci konzultácií je poskytované sociálne poradenstvo (základné, špecializované SP), odborne sa vykonávajú činnosti stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so zdr. znevýhodnením, podporujú sa rodičovské kompetencie v rámci starostlivosti o dieťa so zdr. znevýhodnením. Takže základom práce je rozhovor s rodičmi, podanie informácií,  priame inštrumentálne aktivity v rodine na podporu zručností rodiča pri zvládaní pre neho náročnej situácie (rôznorodého charakteru).

Okrem toho má rodina k dispozícii aj skupinové formy poradenstva a ponúka aj iné činnosti , ktoré sociálnu službu VI rozširujú a dopĺňajú (za poplatok).

Rodina má určeného KONTAKTNÉHO PRACOVNÍKA (KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA). Tento pracovník vykonáva pravidelné konzultácie s rodinou, zabezpečuje starostlivosť o potreby prijímateľa.

Preferuje sa terénna forma (§ 33 zákona 448/2008 Z.z) ak rodine takáto forma nevyhovuje, má právo na výber ambulantnej formy SVI.

Ukončenie a prerušenie:

Stav kedy frekvencia individuálny konzultácií a stretávaní klesne na počet JEDNO stretnutie ZA VIAC AKO  4 mesiace (medzi konzultáciami prejdú viac ako tri mesiace, prerušenie kontaktu na viac ako 3 mesiace), kľúčový pracovník (KP) písomne oznámi Prijímateľovi PRERUŠENIE a oboznámi rodinu s ďalším postupom (zašle OZNÁMENIE o prerušení SVI).

Priestory CVI Prešov
Zmeniť veľkosť textu