Raymanova 9, 08001 Prešov

Čo ponúkame

Naša filozofia

Filozofiou prístupu v CVI Prešov je otvorenosť prijímať a byť s iným človekom v jeho najhlbšej podstate.
Ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie.

Snažíme sa podporovať

• rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny,
• vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…),
• začlenenie rodiny do komunity,
• komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery.

Naše služby

Terénna forma poskytovania služby včasnej intervencie
Ambulantná forma poskytovania služby včasnej intervencie
Multidisciplinárny tím
Skupinové aktivity pre deti a rodičov
Vzdelávacie aktivity
Komunitné a spoločenské aktivity

Priebeh služby včasnej intervencie

Úvodný kontakt

dištančne, prevažne telefonicky alebo mailom.

Prvé osobné stretnutie

prebieha v „ambulancii”  Centra včasnej intervencie Prešov, n.o., vždy so zákonným zástupcom dieťaťa (bez dieťaťa). V prípade ak takáto forma prvého  osobného stretnutia rodine nevyhovuje, dohodne sa zástupca Centra včasnej intervencie Prešov, n.o.  s rodinou na inej forme prvého kontaktu.

Na prvom osobnom stretnutí sú podrobne vysvetlené ciele, formy práce a priebeh SVI. Ak zákonný zástupca má záujem o poskytovanie SVI, vyplní žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie. Žiadosť je zaevidovaná v poradovníku žiadateľov o poskytovanie SVI. Pri prvom kontakte informujeme aj o ochrane osobných údajov a ich spracovaní v informačnom systéme Centra včasnej intervencie Prešov, n.o.

Ak je možné poskytovanie služby včasnej intervencie realizovať, žiadosť je prijatá ako kladne vybavená a žiadateľ sa stáva prijímateľom služby.

Nasledujú pravidelné konzultácie

Priama práca – POSKYTOVANIE SVI (osobné konzultácie s rodinou)

Konzultácie  pre prijímateľa v rodine :
frekvencia individuálnych konzultácií je približne raz za 4 až 8 týždňov. Konzultácie sú vopred dohodnuté, obsah koreluje s cieľmi poskytovania a vykonávania SVI. Intervencie a ich obsah sú realizované ako plánovaná aktivita, pri ktorej sa zostavuje priebežne individuálny plán spolupráce s rodinou.

V rámci konzultácií je poskytované sociálne poradenstvo (základné, špecializované SP), odborne sa vykonávajú činnosti stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, podporujú sa rodičovské kompetencie v rámci starostlivosti o dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Podstatnú časť stretnutia tvorí rozhovor s rodičmi, podanie informácií. Realizujú sa aj priame inštrumentálne aktivity v rodine, cielené na podporu zručností rodiča pri zvládaní pre neho náročnej situácie (rôznorodého charakteru).
Rodina má určeného KONTAKTNÉHO PRACOVNÍKA (KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA).
Tento pracovník vykonáva pravidelné konzultácie s rodinou, zabezpečuje starostlivosť o potreby všetkých členov rodiny.

Okrem toho má rodina k dispozícii aj skupinové formy poradenstva a ponúka aj iné činnosti , ktoré sociálnu službu VI rozširujú a dopĺňajú (za poplatok).

Preferuje sa terénna forma (§ 33 zákona 448/2008 Z.z) ak rodine takáto forma nevyhovuje, má právo na výber ambulantnej formy SVI.

Ukončenie a prerušenie

Stav kedy frekvencia individuálny konzultácií a stretávaní klesne na počet JEDNO stretnutie ZA VIAC AKO  6 mesiacov, poskytovanie je prerušené.

Ukončenie poskytovania je po dovŕšení 7 roku veku dieťaťa alebo plynule počas spolupráce sa spolupráca preruší/alebo ukončí vtedy, ak rodina nemá už potrebu poberať sociálnu službu včasnej intervencie.

Priestory CVI Prešov

Zmeniť veľkosť textu