Vodárenská 3, 08001 Prešov

Kto sme

Čo je včasná intervencia

Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery

Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí rodiny. Ak takáto forma služby nie je vhodná, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej intervencie.

Poskytuje sa dieťaťu do 7 rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a jeho rodine.

Služba včasnej intervencie zahŕňa:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa
  • preventívne aktivity
  • komunitnú rehabilitáciu

Máte záujem o služby nášho centra?


Náš tím

Mgr. Katarína Gromošová

Riaditeľka CVIPO, psychológ

Kontakt:  0907181653

Mgr. Lívia Michnovičová

Poradca VI, špeciálny pedagóg

Kontakt: 0919031421

Mgr. Sylvia Iľková

Poradca VI, špeciálny pedagóg

Kontakt:  0919031421

Mgr. Zuzana Poláková

Poradca VI, sociálny poradca

Kontakt:  +421948534277


Externí spolupracovníci

Mgr. Aneta Rabadová

Špeciálny pedagóg

Mgr. Soňa Spišáková

Špeciálny pedagóg

kontakt: +421919031421

PhDr. Mária Miková

Psychológ

Mgr. Jana Repaská

Vývinový terapeut


Správna rada

Mgr. Eva Turáková

MUDr. Iveta Reváková

Ing. Matúš Murajda


Pri vzniku nám pomohli:

Socia - logo

The Velux Foundation logo

Autisti Prešov - súkromná spojená škola

 

Zmeniť veľkosť textu