Vodárenská 3, 08001 Prešov

Kto sme

Čo je včasná intervencia

Včasná intervencia je od roku 2014 poskytovaná na Slovensku ako odborná činnosť v rámci sociálnych služieb, upravuje ju zákon 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zameriava sa na pomoc a podporu rodičom, aby mali dostatok síl a zručností na podporu vývinu všetkých svojich detí – aby deti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie mohli rozvíjať svoj potenciál do najväčšej možnej miery 

Poskytuje sa prednostne terénnou formou – v domácom prostredí rodiny. Ak takáto forma služby nie je vhodná, poskytuje sa ambulantná forma služby včasnej intervencie.

Poskytuje sa dieťaťu do 7 rokov veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a jeho rodine.

Služba včasnej intervencie zahŕňa:
  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa
  • preventívne aktivity
  • komunitnú rehabilitáciu

Máte záujem o služby nášho centra?


Náš tím

Mgr. Lívia Michnovičová

Poradca VI, špeciálny pedagóg

Kontakt: 0919031421

Mgr. Zuzana Poláková

Poradca VI, sociálny poradca

Kontakt:  +421948534277

Mgr. Sylvia Iľková

Poradca VI, špeciálny pedagóg

Kontakt:  0919031421

Mgr. Katarína Gromošová

Riaditeľka CVIPO, psychológ

Kontakt:  0907181653


Externí spolupracovníci

Mgr. Aneta Rabadová

Špeciálny pedagóg

Mgr. Soňa Spišáková

Špeciálny pedagóg

kontakt: +421919031421

PhDr. Mária Miková

Psychológ

Mgr. Jana Repaská

Vývinový terapeut


Správna rada

Mgr. Eva Turáková

MUDr. Iveta Reváková

Ing. Matúš Murajda


Pri vzniku nám pomohli:

Socia - logo
The Velux Foundation logo
Autisti Prešov - súkromná spojená škola

Povinne zverejňované dokumenty

Založenie CVI Prešov

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. (ďalej aj cvi prešov), bolo založené zakladacou listinou podľa zákona č. 213/1997 z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. v registri okresného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy, je registrovaná pod číslom ovvs-450/2014-no od 12.12.2014 a registrácia naďalej trvá.


Rok 2018

Výročná správa za r. 2018 – DOC (215 kb)
Účtovná závierka za r. 2018 – PDF (407 kb)
Skupiny za r. 2018 – XLSX (13 kb)
Výpočet EON za r. 2018 – XLSX (20 kb)

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 14,82€


Rok 2017

Účtovná závierka za r. 2017 – PDF (540 kb)
Výročná správa za r. 2017 – DOC (300 kb)
Výpočet EON za r. 2017 – XLSX (20 kb)

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 hod.  služby včasnej intervencie: 12,85€


Rok 2016

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2016 – PDF (33 kb)
Účtovná závierka za r. 2016 – PDF (540 kb)
Výročná správa za r. 2016 – PDF (915 kb)


Rok 2015

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za r. 2015 – PDF (24 kb)
Účtovná závierka za r. 2015 – PDF (513 kb)
Príloha k účtovnej závierka za r. 2015 – PDF (70 kb)
Výkaz ziskov a strát za r. 2015 – PDF (40 kb)
Správa o činnosti za r. 2015 – DOC (93 kb)
Výročná správa za r. 2015 – PDF (711 kb)


Rok 2014

Výročná správa za r. 2014 – PDF (350 kb)


Ostatné

Štatút: zmena sídla – PDF (250 kb)
Štatút n.o. CVI Prešov – PDF (1 MB)

 

Zmeniť veľkosť textu