Vodárenská 3, 08001 Prešov

Naše služby

Terénna forma poskytovania SVI

Terénne programy

Služby v teréne sú poskytované v priebehu celého kalendárneho roka v pracovné dni a to v dobe medzi 8:00 a 16:30 hodinou, alebo aj neskôr podľa vopred dohodnutého času.

Konzultácie v rodine: frekvencia individuálnych konzultácií je raz za 4 až 8 týždňov. Rodiny prechádzajú tzv. adaptačným obdobím, kedy si ujasňujú svoje reálne potreby. Konzultácie sú vopred dohodnuté, obsah koreluje s cieľmi poskytovania a vykonávania SVI. V rámci konzultácií je poskytované sociálne poradenstvo (základné i špecializované, zamerané na riešenie nepriaznivej situácie v rodine s dieťaťom do zdravotným znevýhodnením), odborne sa vykonávajú činnosti stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, podporujú sa rodičovské kompetencie v rámci starostlivosti o dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Rodina má určeného KONTAKTNÉHO PRACOVNÍKA (KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA). Tento pracovník vykonáva pravidelné konzultácie s rodinou, je prvou osobou pri komunikácii prebiehajúcej medzi Centrom a rodinou.


Ambulantná forma poskytovania SVI

Ambulantné konzultácie

Telefonické a e-mailové konzultácie

Ambulantná služba prístupná pre záujemcov od pondelka do piatka, v čase 08:00 do 16:30 hod s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 12:30 hod.

Aj pri ambulantnej forme SVI sme sústredení na podporu rodičovských zručností a vzťahov medzi nimi a dieťaťom. Súčasťou je takisto poskytovanie sociálneho poradenstva (základné i špecializované, zamerané na riešenie nepriaznivej situácie v rodine s dieťaťom do zdravotným znevýhodnením), odborne sa vykonávajú činnosti stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením priamo v priestoroch CVIPO.

Pracovníci ponúkajú rodinám možnosť telefonickej konzultácie alebo mailové konzultácie. Telefónne konzultácie sú pre prijímateľa ponúkané v dobe medzi 8:00 hod – 16:30 hod.

CVI Prešov priestory


Multidisciplinárny tím

Zamestnanci včasnej intervencie musia spĺňať pre vykonávanie odbornej činnosti a iných činností v rámci sociálnych služieb kvalifikačné predpoklady v súlade s § 84 zákona 448/2008 Z. z.
Odbornosti a kvalifikácia zamestnancov CVIPO: sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, fyzioterapeut, psychológ, terapeut vývinových porúch, administratívny pracovník, ekonóm.
Kto je v tíme Centra včasnej intervencie Prešov nájdete na stránke Náš tím.


Skupinové aktivity pre deti a rodičov

Práca v skupinách

 • jej cieľom je podporiť sociálne kompetencie detí pred nástupom do MŠ a zároveň podporovať kompetenciu rodiča pri výchove dieťaťa so špecifickými potrebami,
 • práca v skupine je spojená s ukážkami rôznych terapeutických prístupov a metód podpory vývinu, a tiež umožní rodičom stretávať sa, učiť sa od seba navzájom a byť si navzájom oporou.

Pravidelne sa uskutočňuje skupinová aktivita Veselá pesnička.

Hry s hudbou pre deti s rodičmi, cielené na rozvoj bio-psycho-sociálneho vývinu detí pro-sociálneho správania a vzťahu medzi deťmi a ich rodičmi. Využívajú sa rytmické cvičenia, verbálne nacvičovanie, postupné odpútavanie. Cez hudbu, tanec, pohyb, hru sa zameriavame na získanie pozitívnej skúsenosti dieťatka s malým kolektívom a riadenou činnosťou v bezpečnom prostredí za prítomnosti rodiča. Aktivity v skupinke sú zamerané na všestranný rozvoj dieťatka – motorika, sebaobsluha, kognitívne zručnosti, sociálne a komunikačné zručnosti, pracovné návyky, senzorické vnímanie a na posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťatkom a medzi deťmi navzájom. Skupinka vytvára podporné prostredie pre vývin dieťatka a aj podporné prostredie pre vytváranie vzťahov medzi rodinami.


Vzdelávacie aktivity

Ponuka seminárov a workshopov vychádza z potrieb rodín. Pravidelne uskutočňujeme semináre na témy:

 • Vzťahová väzba
 • Selektivita v jedení
 • Komunikácia (u detí s autizmom alebo s deťmi s narušeným vývinom reči)
 • Podpora pre rodiny detí so sluchovým znevýhodnením (pedagogická, zdravotno-sociálna)
 • Senzomotorický vývin a senzomotorická stimulácia vývinu
 • Autizmus – dopad diagnózy na život dieťaťa a rodiny
 • Aspergerov syndróm
 • Sociálne zabezpečenie a sociálne služby na Slovensku
 • Prezentačná aktivita o kompenzačným pomôckach (aktuálne ponuky v SK)
 • Pripravenosť dieťaťa na vstup do materskej/základnej školy

Prijmeme aj Váš tip, návrh na témy a pozvanie zaujímavých lektorov.
Ak máte nápad – dajte nám informáciu.


Komunitné a spoločenské aktivity

Služba včasnej intervencie sa opiera i o komunitu – tak z hľadiska polohy, ako aj aktívnej participácie na živote komunity. V rámci našich možností realizujeme scitlivovanie verejnosti k otázke integrácie, inklúzie a to formou organizovania komunitných verejných aktivít (ak je to možné tak v mieste trvalého pobytu prijímateľov SVI, teda regionálne) . Vytvárame príležitosti vzájomne zoznámiť komunitu s potrebami zdravotne znevýhodnených osôb a ich rodín, a zároveň však aj od týchto rodín očakávame aktívnu účasť na živote komunity – to je jeden z najdôležitejších cieľov práce v SVI podpory. Aktívne podporujeme rodiny k budovaniu dôvery v najbližšie okolie a vyhľadanie podpory v rámci regionálnej komunity.

Pravidelne sú to tieto aktivity:

 • Stretnutia rodičov a detí v interiérovom ihrisku (pravidelne 1x mesačne)
 • Valentínske popoludnie pre rodičov (február)
 • Svetový deň Downovho syndrómu (marec)
 • Stretnutia rodín detí so sluchovým postihnutím (pravidelne 8. mája)
 • Deň detí (pravidelne jún)
 • Deň nevidiacich a slabozrakých (november)
 • Mikulášske stretnutie rodín (December)
Zmeniť veľkosť textu